Saimaanrauta Oy

Click here to edit subtitle

Arto Koponen tarjoaa palvelukseesi pätevän ja ammattitaitoisen vastaavan työnjohtajan. Vastaavan työnjohtajan tehtävä pientalotyömaalla (kuten myös muillakin työmailla) on vastata rakentamisen laadukkaasta, eli hyvän rakentamistavan mukaisesta toteuttamisesta. Tämä edellyttää sekä tuoretta teoreettista tietoa rakentamisesta että käytännön kokemusta alan työtavoista ja projektin johtamisesta. Vastaavan työnjohtajan on myös pystyttävä neuvomaan ja tukemaan tilaajaa rakentamiseen liittyvissä moninaisissa asioissa. Tehtävä vaatiikin vastaavalta työnjohtajalta suoraselkäisyyttä, pätevyyttä sekä asiakaslähtöisyyttä.

Vastaavan työnjohtajan työsuoritus

Vastaavan työnjohtajan lakisääteiset tehtävät on määritelty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Asetuksen mukaan vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:

1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;

2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;

3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;

4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa;

5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Lisäksi vastaava työnjohtaja osallistuu projektin aloitukokoukseen ja tarvittaviin katselmuksiin sekä pitää yllä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laatii projektin tarkastusasiakirjasta yhteenvedon loppukatselmusta varten.

Osa-aikaisella sopimuksella rakennushankkeessa toimiva vastaava työnjohtaja ei vastaa hankkeen työturvallisuudesta, mutta tarkastuskäynneillä vastaavan työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu myös huomauttaa mahdollisista turvallisuuspuutteista.

Vastaavan työnjohtajan lakisääteisten tehtävien lisäksi saat minulta tarvittaessa myös muita projektihallintaan ja suunnitteluun liittyviä palveluita

Terveisin Arto Koponen rakennusmestari, auktorisoitunut energiatodistuksen laatija, Savonlinna.